Sản phẩm
Hình
của
product image

Dung môi Exxsol - D60

Tên sản phẩm: Dung môi Exxsol - D60
CAS no: 64742-48-9
Tên hóa học: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Tình trạng: Sản phẩm đang có bán tại Nam Bình vui lòng liên hệ 028 37165277 để biết thêm chi tiết

<< Quay lại
Products > 
Sản phẩm thân thiện môi trường
  • x