Sản phẩm
Hình
của
product image
  • product image
  • product image

Dung môi Exxsol - D80

Tên sản phẩm: Dung môi Exxsol - D80
CAS no: 64742-47-8
Tên hóa học: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Tình trạng: Sản phẩm đang có bán tại Nam Bình vui lòng liên hệ 028 37165277 để biết thêm chi tiết
 

<< Quay lại
Products > 
Sản phẩm thân thiện môi trường
  • x